شش آیین زندگ? : قبلاز دعا، ا?مانداشتهباش قبلاز صحبتکردن، گوش کن قبلاز خرج کردن، بدست آور قبلازنوشتن، فکر کن قبلازتسل?مشدن، ت?ش کن وقبلازمُردن،زندگی کن